Een woordje van het bestuur

Door de grillige COVID-situatie hebben we onze jaarlijkse nieuwsbrief ingewisseld voor een website. Dat maakt ons voldoende wendbaar om de modaliteit van onze activiteiten aan te kondigen: fysiek of online?

Voor het jaar 2021-2022 zijn er weer vijf lezingen gepland, en twee linguae minores-reeksen. De leeskring zal dit semester nog niet plaatsvinden. Hieronder leest u er alles over!

Next

Lezingen 2021-2022

1. Woensdag 27 oktober 2021


20u00, MSI 00.28

Prof. dr. Arjan Zuiderhoek (UGent):
Antiek Griekse politiek:
ogenschijnlijk vertrouwd maar o zo vreemd

Ons politieke vocabulaire is een erfenis van de oude Grieken, maar in hoeverre is de politiek in moderne parlementaire democratieën eigenlijk schatplichtig aan de politiek in het oude Griekenland? Mijn argument is dat de oud-Griekse politiek in veel opzichten sterk verschilde van de onze, er zelfs wezensvreemd aan was, maar dat de Grieken soms wel te maken kregen met politiek dilemma's die voor ons nog steeds herkenbaar zijn.

2. Dinsdag 9 november 2021


20u00, MSI 00.08

Dr. Roald Dijkstra (KU Leuven):
Homerisch gelach en christelijke ernst? Lachen in het vroege christendom

Voorbeelden van lachende goden en komische elementen in de antieke religie zijn niet moeilijk te vinden. Voorbeelden van humor in het vroege christendom lijken echter schaars, hoewel het uiteraard deel uitmaakte van de antieke wereld. Sterker nog, verscheidene gezaghebbende kerkvaders hadden grote bezwaren tegen lachen. Jezus had immers niet gelachen volgens de evangeliën, dus lachen was nergens goed voor. Maar gelachen werd er, ook door de christenen: er werd gelachen om Terentius’ komedies, er werd gelachen in de kerk en martelaars gingen lachend hun dood tegemoet. Deze lezing bespreekt de discrepantie tussen theorie en praktijk en schetst een beeld van de veelvormigheid van de vroegchristelijke cultuur in haar interactie met de traditionele klassieke cultuur.

3. Maandag 6 december 2021 Uitgesteld naar een latere datum

Dr. Dries de Crom (Tilburg University):
De Griekse Boeddha. Boeddhisme in de Hellenistische wereld

Deze lezing biedt een kennismaking met de religieuze diversiteit in het uiterste oosten van de Griekse wereld tijdens het Hellenisme (3de – 1ste eeuw v. Chr.). We richten daarbij onze aandacht vooral op het opkomende boeddhisme, een wereldreligie die in zijn vroege ontstaansgeschiedenis mede beïnvloed werd door de politieke en culturele ontwikkelingen in de Griekse wereld. Behandelde thema’s zijn o.a. de Griekse ontdekking van India; een korte kennismaking met oorsprong en inhoud van het boeddhisme; de opkomst van de Indische Maurya-dynastie ten koste van het Seleucidenrijk; koning Asoka (3de eeuw v. Chr.) en de verspreiding van de boeddhistische leer in het Grieks; de Gandhara-stijl onder invloed van Griekse beeldhouwkunst.

4. Dinsdag 22 februari 2022

Guido Cuyt:
Handelsscheepvaart in de Romeinse tijd

De lezing geeft een historisch overzicht van de scheepvaart in de Romeinse tijd en legt de nadruk op het uitzicht van de schepen, hun beperkingen, hoe zeilen in de oudheid, lading en laadvermogen, de vaarseizoenen, de snelheid van de schepen, en Ostia havenstad van Rome. Bovendien geven we enkele voorbeelden van experimentele archeologie.

5. Dinsdag 22 maart 2022

Laurens van der Wiel (KU Leuven):
Een miskend literair monument. Plutarchus’ Regum et imperatorum apophthegmata

De moderne lezer zal Plutarchus’ Regum et imperatorum apophthegmata niet meteen bestempelen als “grote literatuur”: deze verzameling van anekdotes over barbaarse, Griekse en Romeinse heersers en veldheren, opgedragen aan keizer Trajanus, mist op het eerste gezicht elke vorm van interne samenhang. Een dergelijke compositie lijkt dan ook geen literair genie te vereisen. Precies hierdoor werd de tekst gedurende lange tijd als een – niet zo succesvolle – vervalsing beschouwd. Recent onderzoek deed de communis opinio echter keren. In lijn met dit alles plaatst deze lezing het werk in zijn ruimere historische en sociale context, wordt een overzicht geboden van de collectie in haar geheel, en komen enkele interessante passages aan bod, in de hoop deze ooit veelgelezen en invloedrijke tekst in zijn eer te herstellen.

Next

Linguae minores

In november 2021 biedt Reuben Pitts een korte cursus Messapisch aan.

In het eerste millennium voor Christus vormde Italië een lappendeken van verschillende talen en taalgemeenschappen. Door de opmars van Rome zijn al deze talen verdwenen ten voordele van het Latijn. Toch bleven relatief veel inscripties bewaard. Deze beknopte extra-curriculaire collegereeks van ca. 4 uur biedt aan alle belangstellende studenten en niet-studenten een inleiding tot het Messapisch, een kleine epigrafische taal die gesproken werd in Apulië, de “hiel” van Italië. Deze Indo-Europese taal, die echter niet bijzonder nauw met het Latijn verwant is, vindt volgens vele onderzoekers zijn oorsprong eerder op het Balkanschiereiland. Tijdens de lessen benaderen we het relatief beperkte corpus van het Messapisch als een onbekende taal, die we stapsgewijs ontcijferen vanuit onze kennis van verwante talen. Het linguïstisch en (cultuur)historisch vraagstuk omtrent de oorsprong en verwantschap van deze taal staat in deze colleges centraal.

Dinsdag 9, 16, 23, 30 november van 13u tot 14u in Erasmushuis Letteren 06.16
Te herbekijken op YouTube

In de lente van 2022 staan de runen opnieuw centraal.

Op ons YouTube-kanaal kan je de colleges Gallisch en Oskisch nog eens overdoen!

Next

Bestuur

Traditiegetrouw wordt deze afdeling van het NKV bestierd door vrijwilligers werkzaam aan de KU Leuven.

 • Voorzitter

  Toon Van Hal

 • Secretaris

  Nico Dogaer

 • Ledenwerking & levend geheugen

  Herbert Verreth

 • Penningmeester

  Tom Gheldof
  (nieuw vanaf 2021, welkom!)

 • Veel dank aan

  Thiasos, Babylon, Historia, Classici Lovanienses

Next